نقش شهروندان در برندسازی شهری، مهدی ترکمان
کوبرندینگ ایرانسل و سامسونگ