نقش شهروندان در برندسازی شهری، مهدی ترکمان
برندسازی دیجیتال گردشگری